Projekty rodinných domov - informácie

Všeobecné informácie

Naše projekty rodinných domov sú vypracované v stupni „dokumentácia pre realizáciu stavby – realizačný projekt“. Projekt slúži na vybavenie stavebného povolenia a realizácie rodinného domu. Projekty dodávame v šiestich paré.

Všetky naše projekty sú vypracované v energetickej triede A0.

Katalógový projekt obsahuje:

  Architektúra a stavebná časť

 • Sprievodná a technická správu
 • Výkresy stavby v mierke 1:50

  Statika

 • Technická správa
 • Výkres základov
 • Výkresy tvaru stropov
 • Výkresy výstuže
 • Statický výpočet

  Zdravotechnika

 • Technická správa
 • Výkresy kanalizácie a vodovodu

  Vykurovanie

 • Technická správa
 • Výkresy vykurovania
 • Schéma zapojenia

  Vzduchotechnika (vetranie s rekuperáciou)

 • Technická správa
 • Výkresy rozvodov vetrania

  Elektroinštalácia

 • Technická správa
 • Výkres rozvodov elektro
 • Bleskozvod
 • Schéma rozvádzača

  Vizualizáciu

 • 3d vizualizácia objektu


  Doplnkové služby

 • Osadenie stavby na pozemok
 • Projekty prípojok inžinierskych sietí:
  • - Prípojka plynu
   - Prípojka elektro
   - Prípojka vody
   - Prípojka kanalizácie
   - EHB | energetické hodnotenie budovy
   - Žumpy
   - Čističky odpadových vôd
   - Projekt odvedenia dažďových vôd